W 1987 r. utworzono Zakład Technologii Ścieków i Utylizacji Odpadów Przemysłowych (dr hab. inż. T. Piecuch - kierownik). Następie w roku 1990 r. w wyniku połączenia Zakładu z częścią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (Zespołem Technologii Wody i Ścieków Komunalnych) utworzono Katedrę Technologii Wody, Ścieków i Odpadów, której kierownikiem został dr hab. inż. Tadeusz Piecuch. Intensywna działalność naukowa Katedry przyczyniła się do znaczącego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. Dlatego też 1 styczna 2002 roku Katedrę Technologii Wody, Ścieków i Odpadów podzielono na: Katedrę Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów (prof. Tadeusz Piecuch) oraz Katedrę Technologii Wody i Ścieków (prof. Anna M. Anielak). Po przejściu prof. Piecucha na emeryturę 1 września 2016 roku Katedrę przekształcono w Zakład Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, którego kierownikem został dr hab. inż. Jacek Piekarski. W grudniu 2016 r. zmieniono nazwę na Zakład Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów, natomiast  od 01.10.2019 r. funkcjonuje jako Katedra Systemów Inżynierii Środowiska.
W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz badania w szeroko rozumianej tematyce technologii i systemów wodno-ściekowych i utylizacji odpadów. W zakresie obszaru problematyki Katedry prowadzone są badania procesów rozdziału fazy stałej od ciekłej zachodzące w konkretnych urządzeniach technologicznych. W wyniku tych badań optymalizuje się dany proces przebiegający w danym urządzeniu o określonych możliwościach technicznych.
Systemy inżynierii środowiska składają się z procesów, które zachodzą w konkretnych urządzeniach, takich jak: proces sedymentacji grawitacyjnej wspomagany koagulacją i flokulacją, zachodzący w sedymentatorach takich jak: osadniki, stawy, odmulniki, stożki klarująco-zagęszczające. Proces sedymentacji odśrodkowej w urządzeniach typu: hydrocyklony, wirówki sedymentacyjne. Proces filtracji grawitacyjnej na filtrach złożowych ze szczególnym uwzględnieniem kolmatacji, w tym proces filtrosorpcji, filtracji próżniowej na filtrach próżniowych, filtracji ciśnieniowej w prasach filtracyjnych o działaniu periodycznym i filtrach ciśnieniowych o działaniu ciągłym, filtracji odśrodkowej w wirówkach filtracyjnych. Na podstawie badań wykonuje się matematyczne analityczno-empiryczne modelowanie tych procesów, połączone z tworzeniem recepturalnych równań analityczno-empirycznych do wykorzystania przy projektowaniu węzłów procesowych, a więc i urządzeń w których te procesy zachodzą.
W obszarze zainteresowań naukowych Katedry jest również projektowanie w oparciu o badania w/w procesów pełnych ciągów technologicznych podczyszczalni (oczyszczalni) zawiesinowych ścieków przemysłowych lub też przemysłowo-komunalnych oraz kompleksowe opisy modelem matematycznym analityczno-empirycznym tych technologii w formie równań recepturalnych stosowanych w projektowaniu podczyszczalni (oczyszczalni) ścieków określonego przemysłu.