W Zakładzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz badania w szeroko rozumianej tematyce techniki wodno-ściekowej i utylizacji odpadów. W zakresie obszaru problematyki Zakładu prowadzone są badania procesów rozdziału fazy stałej od ciekłej zachodzące w konkretnych urządzeniach. W wyniku tych badań optymalizuje się dany proces przebiegający w danym urządzeniu o określonych możliwościach technicznych.
Do tych badanych procesów zachodzących w konkretnych urządzeniach, należy zaliczyć: proces sedymentacji grawitacyjnej wspomagany koagulacją i flokulacją, zachodzący w sedymentatorach takich jak: osadniki, stawy, odmulniki, stożki klarująco-zagęszczające. Proces sedymentacji odśrodkowej w urządzeniach typu: hydrocyklony, wirówki sedymentacyjne. Proces filtracji grawitacyjnej na filtrach złożowych ze szczególnym uwzględnieniem kolmatacji, w tym proces filtrosorpcji, filtracji próżniowej na filtrach próżniowych, filtracji ciśnieniowej w prasach filtracyjnych o działaniu periodycznym i filtrach ciśnieniowych o działaniu ciągłym, filtracji odśrodkowej w wirówkach filtracyjnych. Na podstawie badań wykonuje się matematyczne analityczno-empiryczne modelowanie tych procesów, połączone z tworzeniem recepturalnych równań analityczno-empirycznych do wykorzystania przy projektowaniu węzłów procesowych, a więc i urządzeń w których te procesy zachodzą.
W obszarze zainteresowań naukowych Zakładu jest również projektowanie w oparciu o badania w/w procesów pełnych ciągów technologicznych podczyszczalni (oczyszczalni) zawiesinowych ścieków przemysłowych lub też przemysłowo-komunalnych oraz kompleksowe opisy modelem matematycznym analityczno-empirycznym tych technologii w formie równań recepturalnych stosowanych w projektowaniu podczyszczalni (oczyszczalni) ścieków określonego przemysłu.